МАССАЖИ

Процедура массажа на протяжении тысячелетий была неотъемлемой частью жизни человека. Это лучший способ оздоровления и релаксации. Оказываемое лечебное воздействие на Вашу кожу и мышцы позволит снять напряжение, избавиться от нежелаемых болевых ощущений, тонизировать тело, улучшить самочувствие в зависимости от методики массажа. На каком же массаже Вы остановите свой выбор?

Ритуал «Медовий» Приємна банна процедура, застосування якої омолоджує і покращує якість шкіри.
Ритуал «Медовий»

Приємна банна процедура, застосування якої омолоджує і покращує якість шкіри. Лікувальні властивості меду підвищують імунітет, виводять токсини і звільняють організм від зайвої рідини. М'яке пропарювання у поєднанні з пінним масажем, стимулює обмінні процеси і насичує шкіру мікроелементами.

PREMIUM AQUA SPA CENTER
Ендосфера терапія

Endosrheres Therapy - це перша терапія омолодження, яка одночасно розгладжує, тонізує, покращує мікроциркуляцію і моделює. За допомогою неї досягається високий ефект по модулювання тіла, зниження ваги, а також поліпшенню загального кровообігу в організмі.

Апарат Endosrheres Therapy розроблявся італійським інженером Джанлукою кавалетті і лікарем-флебологом П'єром Антоніо Баччо протягом десяти років. Терапія фізіологічна, безпечна і атравматична, підтверджена клінічними випробуваннями університетських клінік Європи.

Робота апарату заснована на компресії і мікровібрації, компресія замість вакууму, мікровібрація замість розтягування на відміну від інших процедур.

Найпотужніший дренаж рідких середовищ і виведення лімфи і венозної крові з тканин здійснюються за рахунок компресії, а мікровібрація спрямована на відновлення мікроциркуляції крові. Крім цього протягом сеансу тканини нагріваються на два градуси. Це сприяє синтезу колагену і еластину, що веде до омолодженню, зміцненню судинних стінок.

Результат досягається не за допомогою фізичного впливу на насадку, а через її ваги - два кілограми. Цього достатньо для того, щоб домогтися масажного і компресійного ефекту.

ЕНДОСФЕРА ТЕРАПІЯ - ІДЕАЛЬНИЙ СПОСІБ БОРОТЬБИ З:

 • целюліт
 • в'ялість шкіри
 • моделювання контурів тіла
 • лімфодренаж
 • лікування застоїв лімфи і венозних застоїв
 • активує обмінні процеси
 • зміцнення судинної тканини
 • знижує надлишкову масу тіла.

СХУДНЕННЯ

Сприяє втраті зайвих кілограмів, зниження надлишкової маси тіла, допомагає зменшити обсяги до 2-х розмірів;

Антицелюліт

Зменшує видимі ознаки набрякового і фіброзного целюліту, вирівнює мікрорельєф шкіри, знижує больові синдроми;

ЛІФТІНГ

Вирівнює рельєф шкіри, згладжує шрами, рубці, усуває в'ялість і обвисання шкіри. Рекомендується молодим мамам для профілактики вікових змін, при різкому зниженні ваги;

ДЕТОКС

Запускає м'який лімфодренаж, виводить токсини і шлаки без навантаження на печінку, активізує обмінні процеси, тонізує, сприятливо воздействіет на загальний стан;

СИЛУЕТ

Для стоншення силуету, моделювання контурів тіла, коли потрібно швидко привести себе в форму, підготуватися до пляжного сезону або до важливої ​​події;

СПОРТ

Знімає м'язові спазми і болі після інтенсивних тренувань і фізичних навантажень, зменшує набряки і гематоми, поліпшує трофіку м'язів, відновлює баланс.

Ваше тіло починає стрімко втрачати зайві кілограми, а ви відчуваєте себе бадьорими і енергійними!

Процедура не викликає больових відчуттів. Не потребує ніяких зусиль, спеціальної підготовки, застосування анестетиків або спеціальних костюмів. Ви відчуваєте тільки легке тепло і вібрацію.

PREMIUM AQUA SPA CENTER
Эндосфера терапия

Endosrheres Therapy — это первая терапия омоложения, которая одновременно разглаживает, тонизирует, улучшает микроциркуляцию и моделирует. С помощью нее достигается высокий эффект по модулированию тела, снижению веса, а также улучшению общего кровообращения в организме.

Аппарат Endosrheres Therapy разрабатывался итальянским инженером Джанлукой Кавалетти и врачом-флебологом Пьером Антонио Баччи на протяжении десяти лет. Терапия физиологична, безопасна и атравматична, подтверждена клиническими испытаниями университетских клиник Европы.

Работа аппарата основана на компрессии и микровибрации, компрессия вместо вакуума, микровибрация вместо растяжения в отличие от прочих процедур.

Мощнейший дренаж жидких сред и выведение лимфы и венозной крови из тканей осуществляются за счет компрессии, а микровибрация направлена на восстановление микроциркуляции крови. Помимо этого в течение сеанса ткани нагреваются на два градуса. Это способствует синтезу коллагена и эластина, что ведет к омоложению, укреплению сосудистых стенок.

Результат достигается не при помощи физического воздействия на насадку, а из-за ее веса — два килограмма. Этого достаточно для того, чтобы добиться массажного и компрессионного эффекта.

ЭНДОСФЕРА ТЕРАПИЯ — ИДЕАЛЬНЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С:

 • целлюлит
 • дряблость кожи
 • моделирование контуров тела
 • лимфодренаж
 • лечение застоев лимфы и венозных застоев
 • активирует обменные процессы
 • укрепление сосудистой ткани
 • снижает избыточную массу тела.

ПОХУДЕНИЕ

Способствует потере лишних килограммов, снижению избыточной массы тела, помогает уменьшить объемы до 2-х размеров;

АНТИЦЕЛЛЮЛИТ

Уменьшает видимые признаки отечного и фиброзного целлюлита, выравнивает микрорельеф кожи, снижает болевые синдромы;

ЛИФТИНГ

Выравнивает рельеф кожи, сглаживает шрамы, рубцы, устраняет дряблость и обвисание кожи. Рекомендуется молодым мамам для профилактики возрастных изменений, при резком снижении веса;

ДЕТОКС

Запускает мягкий лимфодренаж, выводит токсины и шлаки без нагрузки на печень, активизирует обменные процессы, тонизирует, благоприятно воздействиет на общее состояние;

СИЛУЭТ

Для утончения силуэта, моделирования контуров тела, когда требуется быстро привести себя в форму, подготовиться к пляжному сезону или к важному событию;

СПОРТ

Снимает мышечные спазмы и боли после интенсивных тренировок и физических нагрузок, уменьшает отеки и гематомы, улучшает трофику мышц, восстанавливает баланс.

Ваше тело начинает стремительно терять лишние килограммы, а вы чувствуете себя бодрыми и энергичными!

Процедура не вызывает болевых ощущений. Не требует никаких усилий, специальной подготовки, применения анестетиков или специальных костюмов. Вы ощущаете только легкое тепло и вибрацию.

PREMIUM AQUA SPA CENTER
Endosphere therapy

Endosrheres Therapy is the first rejuvenation therapy that simultaneously smoothes, tones, improves microcirculation and shapes. With the help of it, a high effect is achieved in modulating the body, losing weight, as well as improving general blood circulation in the body.

The Endosrheres Therapy apparatus was developed by the Italian engineer Gianluca Cavaletti and the phlebologist Pierre Antonio Bacci for ten years. The therapy is physiological, safe and atraumatic, confirmed by clinical trials at university hospitals in Europe.

The work of the device is based on compression and microvibration, compression instead of vacuum, microvibration instead of stretching, unlike other procedures.

The most powerful drainage of liquid media and the removal of lymph and venous blood from tissues are carried out due to compression, and microvibration is aimed at restoring blood microcirculation. In addition, during the session, the tissues are heated by two degrees. This promotes the synthesis of collagen and elastin, which leads to rejuvenation, strengthening of the vascular walls.

The result is achieved not by physical impact on the attachment, but because of its weight - two kilograms. This is enough to achieve a massage and compression effect.

ENDOSPHERE THERAPY IS AN IDEAL WAY TO COMBAT WITH:

 • cellulite
 • sagging skin
 • modeling of body contours
 • lymphatic drainage
 • treatment of lymph and venous congestion
 • activates metabolic processes
 • strengthening of vascular tissue
 • reduces excess body weight.

Losing weight

Promotes the loss of extra pounds, the reduction of excess body weight, helps to reduce the volume to 2 sizes;

ANTI-CELLULITE

Reduces the visible signs of edematous and fibrous cellulite, smoothes the skin microrelief, reduces pain syndromes;

LIFTING

Evens out skin relief, smoothes scars, scars, removes flabbiness and sagging of the skin. Recommended for young mothers for the prevention of age-related changes, with a sharp decrease in weight;

DETOX

Launches soft lymphatic drainage, removes toxins and toxins without stress on the liver, activates metabolic processes, tones, has a beneficial effect on the general condition;

SILHOUETTE

For thinning the silhouette, modeling the contours of the body, when you need to quickly get in shape, prepare for the beach season or an important event;

SPORT

Relieves muscle spasms and pain after intense training and physical exertion, reduces swelling and bruising, improves muscle trophism, restores balance.

Your body begins to rapidly lose extra pounds, and you feel vigorous and energetic!

The procedure does not cause pain. It does not require any effort, special training, the use of anesthetics or special suits. You only feel a slight warmth and vibration.

Ритуал «Кавовий» очищення і зволоження всього тіла
Ритуал «Кавовий»

Ексклюзивний ритуал, що поєднує в собі Спа - прогрів в Грецьких термах, очищення і зволоження всього тіла, Спа масаж і чаювання з частуванням. Ця приємна процедура омолоджує, покращує якість і пружність шкіри, наповнює енергією і бадьорістю весь організм. Кавовий скраб володіє унікальними косметичними властивостями: підтягує, тонізує шкіру, насичує, живить, її кавовими маслами, покращує колір і допомагає активно боротися з целюлітом.

Ритуал Райська насолода дарує фізичне та емоційне розслаблення.
Райська насолода

Ритуал покращує загальний м'язовий тонус, знімає стрес і втому, дарує фізичне та емоційне розслаблення.

Включає прогрів, скрабування на основі стружки кокоса, глазурування кокосовим молочком, що очищає і живить шкіру, робить її м'якою і шовковистою. Ритуал завершується аромамасажем на основі кокосового масла.

Sweet Spa приємний ритуал із пропарюванням, шоколадним пілінгом, обгортання на основі 100% натурального шоколаду
Sweet Spa приємний ритуал

Ритуал включає пропарювання, кавово-шоколадний пілінг всього тіла, обгортання на основі 100% натурального шоколаду, аромамасаж. Комплекс ефективно знімає втому, тонізує, благотворно впливає на стан шкіри, покращує настрій. По завершенню ритуалу в Хаммамі, Вас чекатимуть чашечка ароматного чаю з шоколадом.

Комплекс приємних процедур, які забезпечують омолоджуючий і тонізуючий ефект, надають шкірі неповторний аромат.
Шоколадне задоволення ритуал

Комплекс приємних процедур, які забезпечують омолоджуючий і тонізуючий ефект, надають шкірі неповторний аромат. Унікальний ритуал догляду за тілом та обличчям. Включає в себе прогрів в інфрачервоній сауні, шоколадний пілінг, шоколадне обгортання, масаж обличчя, релакс масаж тіла, зволоження тіла і чаювання з частуванням.

Секрети моря це розслаблюючий ритуал із комплексним ефектом впливу на організм
Секрети моря

Ритуал включає в себе флоатинг - вражаюча за своєю результативністю СПА процедура, що дає виражений релаксуючий, що дає виражений релаксуючий еффект. Під час процедури поліпшується кровообіг, нормалізується тиск, кров краще циркулює і насичує всі тканини киснем. Нормалізується серцевий ритм і пульс. Також, процедура допомагає знизити навантаження на суглоби і позвоночнік.Процедуру лікарі рекомендують людям з серцево-судинними захворюваннями, людям із захворюваннями хребта і суглобів. Також процедура корисна для вагітних жінок.

Сольовий пілінг-дає потужний детокс і активний дренаж, що робить ефективним перший етап в процедурах по схудненню і омолодженню шкіри тіла.

Водорослеве обгортання Algoline - обгортання являє собою суміш найбільш активних водоростей, що застосовуються в таласотерапії в програмах корекції ваги.

Догляд для обличчям з альгинатной маскою-надає протизапальну і заспокійливу дію, очищує і забезпечує глибоке зволоження, виводить токсини.

Лімфодренажний масаж покращує циркуляцію лімфи в організмі і її загальний стан. Ця техніка використовується для корекції фігури, схуднення і виведення з огранізму зайвої рідини.

Царська лазня
Царська лазня

Об'єднання двох банних культур - Східної та Слов'янської лазень. Царська лазня включає прогрів, поетапне пропарювання, з використанням свіжих дубових і березових віників, пінний масаж в Турецькій Бані, мильно-березове очищення віниками. Крижані обливання, відпочинок, чаювання.

Традиційна лазня
Традиційна лазня

Пропарювання в традиційній лазні - це ціле мистецтво, що піднімає душу і тіло на новий рівень. Любителі банних процедур і ті, хто ходить паритися систематично можуть відчути справжнє задоволення і спрятливий вплив лазні на всі системи організму.

Проведіть приємний Спа день всією сім'єю, відпочивайте у нас разом з дітьми, про яких професійно подбають наші майстри
Відпочинок для дітей (від 3 до 12 років)

Проведіть приємний Спа день всією сім'єю, відпочивайте у нас разом з дітьми, про яких професійно подбають наші майстри.

Процедури проходять в Спа зоні, з використанням органічної дитячої косметики Babe Fee.

-СПА ванна для ніг. Спеціальні дитячі аромамасла, бомбочки подарують дитині незабутні відчуття.

-Прогрів у Хаммамі. Здійснюється з урахуванням особливостей дитячого організму.

-Пінний масаж у Хаммамі. Масаж в хмарі піни - справжнє казкове дійство, мрія кожної дитини. Сприятливо впливає на нервову систему, наповнює м'язи киснем, дбайливо і делікатно очищує шкіру.

-Дитячий масаж (30 хв).

-Зволоження шкіри. Легкими масажними рухами, фахівець наносить на тіло дитини спеціальний живильний мус, шкіра стає м'якою і бархатистою.

-Відпочинок і чаювання з частуваннями.

Оазис в пустыне

Инфракрасная сауна обладает рядом преимуществ, которые оказывают благотвороное влияние на организм человека.

Благодаря особому воздействию инфракрасных лучей, сауна не только помогает вывести  из организма шлаки и токсины, но и укрепить имунную систему.

Ритуал включает в себя прогрев в инфракрасной сауне,  солевой пилинг «Зеленый чай», альгинатная маска для тела, лимфодренажный массаж и чаепитие с угощением.

Ритуал «Кофейный» наполняет энергией и бодростью весь организм.
Ритуал «Кофейный»

Эксклюзивный ритуал, сочетающий в себе Спа – прогрев в Греческих термах, очищение и увлажнение всего тела, Спа массаж и чаепитие с угощением. Эта приятная процедура омолаживает, улучшает качество и упругость кожи, наполняет энергией и бодростью весь организм. Кофейный скраб обладает уникальными косметическими свойствами: подтягивает, тонизирует кожу, насыщает, питает, ее кофейными маслами, улучшает цвет и помогает активно бороться с целлюлитом.

Ритуал «Медовый» Приятная банная процедура
Ритуал «Медовый»

Приятная банная процедура, применение которой омолаживает и улучшает качество кожи. Лечебные свойства меда повышают иммунитет, выводят токсины и освобождают организм от лишней жидкости. Мягкое пропаривание в сочетании с пенным массажем, стимулирует обменные процессы и насыщает кожу микроэлементами.